ОПШТА АКТА ШКОЛЕ И ОСТАЛИ ПРОПИСИ

 

СТАТУТ ШКОЛЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 2018.

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ПРАВИЛНИК О ДОДАТОЈ ОБРАЗОВНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

СТАНДАРДИ У ОБРАЗОВАЊУ И СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О РАДУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА