ОПШТА АКТА ШКОЛЕ,ПРОПИСИ И ИЗВЕШТАЈИ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2023-24

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2023/24

ДОПУНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023-24

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ШКОЛИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2022-23

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-24

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2022-23

ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023-24

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ 2022.ГОДИНА

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2022-23

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022-23

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ГОДИНА

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2021-22

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2021-2026.ГОДИНА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018-2022.ГОДИНА

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 2021-2022.ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022.ГОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ ,,Д.Р.НАРОД“

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 (ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2020/21)

СТАТУТ ШКОЛЕ 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

КОДЕКС ЛЕПОГ ПОНАШАЊА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 2018.

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ПРАВИЛНИК О ДОДАТОЈ ОБРАЗОВНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

СТАНДАРДИ У ОБРАЗОВАЊУ И СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О РАДУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ РАДА УСТАНОВЕ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – НОВИ

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ – НОВИ